محصولات

چاشنی ( فشنگ )

da61efa4-2471-42d9-ab34-bd5eaf9ebe11
da61efa4-2471-42d9-ab34-bd5eaf9ebe11f6f535c5-76b5-409f-87d1-e72fb3b7bfdde9c521fd-1406-4c6a-8584-0adcaef009f355ead648-ab3c-4cbd-8da6-a161db6d8ebd


چاشنی:

مخصوص شلیک میخ بتن و آهن می باشد. چاشنی از باروت (که در ساخت فشنگ مورد استفاده قرار می گیرد) تشکیل شده است که به صورت خشابی داخل دستگاه میخکوب جاگذاری می شود و به ترتیب با هر بار شلیک کردن یک عدد چاشنی به همراه میخ مخصوص شلیک می گردد.

سایز چاشنی فشنگ MAX به شرح زیر می باشد:

6.8 X 11 mm