محصولات

میخ بتن و آهن

57db3c6e-5dde-4553-aeac-e1529ac88548
57db3c6e-5dde-4553-aeac-e1529ac88548670a6a49-a0e2-4f8e-8759-4d488b654e96835ba4ef-bddc-4ae2-a888-6eefea89b62b046d7d5e-d9e5-4905-a207-358b13d495273cb81d84-0d25-4c14-8b06-ba2c87616388083f4738-eaf0-49e7-a485-c9aa64df77ca


میخ 22 آهن:   (مخصوص نصب صفحه فلزی به بتن و تیر آهن می باشد) میخ 22 آهن از متریال و آلیاژ مخصوص انتخاب شده تا بتواند صفحه فلزی را با قدرت چاشنی و باروت توسط تفنگ میخکوب به تیرآهن نصب نماید. روی بدنه این نوع میخ عاج طراحی شده است تا مانع خلاصی میخ از تیرآهن گردد. پوشش آن از نوع گالونیزه سرد می باشد.

سایز میخ آهن به صورت زیر است:

ENK22 mm آهن

 میخ 32 بتن: (مخصوص نصب گالوانیزه یا آهن با ضخامت بالا به بتن می باشد). میخ 32 بتن از متریال و آلیاژ مخصوص انتخاب شده تا بتواند صفحه فلزی را با قدرت چاشنی و باروت توسط تفنگ میخکوب به بتن خیلی محکم نصب نماید.

سایز میخ بتن به صورت زیر است:

NK32 mm بتن