محصولات

پیچ های شیروانی بوکسی

مخصوص سقف های شیروانی و دیوار های ورق فلزی

پیچ های سرتخت سر مته و سرسوزنی

مخصوص درب و پنجره های UPVC

پیچ های پانل سرمته و سرسوزنی

مخصوص نصب پانل های گچی

پیچ های واشر سرمته

مخصوص نصب ورق های فلزی نما

پیچ های بولتکس

مخصوص نصب قاب پنجره های UPVC به بتن

میخ بتن و آهن

مخصوص نصب ورق های فلزی به بتن و آهن

چاشنی ( فشنگ )

مخصوص شلیک میخهای بتن و آهن

نوار درزگیر

مخصوص درزگیری ورق های پانل گچی